Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hesan Pelti ja Rakennus Oy:n henkilötietolain (22.4.1999/523, 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Hesan Pelti ja Rakennus Oy
c/o Helsingin Peltikeskus (peltisepänliike)
c/o Plater's Gallery (verkkokauppa)
Porvoonkatu 5-7
00510 Helsinki
karri@hesanpelti.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Karri Savolainen
karri@hesanpelti.fi
0505940299

3. Rekisterin nimi

Hesan Pelti ja Rakennus Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yrityksen (rekisterinpitäjän) ja kuluttaja-asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tai liikkeestämme tuotteita, mikäli et anna henkilötietojasi.
Yristysasiakkaiden osalta henkilötietojen käsittelylle oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Henkilötietojen säilytysajat

Sähköpostiarkistossa (verkkokauppatilauksesi välittyy meille sähköpostitse) seitsemän vuoden ajan (Plater's Galleryn asiakkaat) ja kirjanpitoaineistossa sekä taloushallinto-ohjelmassamme (Helsingin Peltikeskuksen asiakkaat) seitsemän vuoden ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Henkilötietoja mahdollisesti vastaanottavat tahot:

 • yrityksemme ja sen työntekijät
 • maksunvälittäjä (Checkout Finland Oy), joka vastaanottaa maksun
 • kuljetusyritys (Posti Group Oyj), joka kuljettaa tavaran
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • IT-yritys (Fonecta Oy, c/o Kotisivukone), joka ylläpitää verkkosivujamme. (Fonecta Oy käsittelee verkkokauppamme kautta kerättyjä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.)

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Toisin sanoen sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.